هر کس به طریقی دل ما می شکند بیگانه جدا دوست جدا می شکند بیگانه اگر می شکند حرفی نیست از دوست بپرسید که چرا می شکند

/ 1 نظر / 17 بازدید
آرشام

تومردی[گل]